Profiel lid Raad van Toezicht

september 2018 – deze vacature is inmiddels vervuld.

LantarenVenster

LantarenVenster (LV) kent een rijke historie sinds 1949 als theater voor film, dans, theater en muziek aan de Gouvernestraat in Rotterdam. Inmiddels is LV ruim zeven jaar op de Wilhelminapier gevestigd en wordt het gezien als een toonaangevend podium in Rotterdam voor film en muziek. Voor het publiek van de kwaliteitsfilm is LV in de regio Rotterdam de locatie bij uitstek. Voor de liefhebbers van jazz en aanverwante muziekstijlen is LV een toonaangevend podium in Nederland.

Een bezoek aan LV is meer dan uitsluitend een bezoek aan een goede film of goed concert; LV wil vanuit een positief kritische houding een platform bieden waar Rotterdammers de wereld meer leren kennen en context aangeboden krijgen bij die verhalen van elders. Voor Rotterdammers die voortdurend met elkaar in verbinding staan bieden wij samen met een aantal hechte partners aanvullende speciale programma’s, interessante cross-overs en educatieve projecten.

LantarenVenster hanteert een viertal kernwaarden:

1. Kwaliteit en klantgericht. Bij LV staan kwaliteit en inhoud centraal. De programmering, voorzieningen en ambiance van LV versterken elkaar en stralen kwaliteit uit.

2. Grensverleggend en innovatief. Met de filmprogrammering stellen we vragen en verkennen we het verleden, heden en toekomst. LV is ook een podium voor musici met een nieuw geluid en nieuw talent. LV zoekt actief naar wisselwerkingen tussen muziek, film en andere kunstvormen.

3. Onafhankelijk en betrokken. LV heeft een open oog voor haar omgeving, voor de samenleving en voor de wereld van nu. LV wil wat er gaande is laten zien aan publiek van alle leeftijden.

4. Open en toegankelijk. LV biedt een programmering met breedte en diepte tegelijk: breed om te voorzien in de behoeften van velen, diep om het bekende te ontstijgen. LV staat open voor de inbreng en ideeën van bezoekers en weet die te verbinden met haar visie.

Ontwikkelingen

Na zeven jaar draaien op de Wilhelminapier is LV in een volgende fase is gekomen; van pionier op de pier met als voornaamste doel het succesvol laten draaien van het film- en muziektheater op de Wilhelminapier na het vertrek uit de Gouvernestraat en de daarbij gerealiseerde schaalvergroting, naar een organisatie die meer onderscheidend durft te zijn en vooruitloopt met een spraakmakend en uniek programma dat onderscheidend is en met regelmaat van nationaal belang. Het is ook nodig om een stap vooruit te maken, omdat de omgeving sterk verandert en de concurrentie toeneemt. De stad Rotterdam is sterk in ontwikkeling en kent een enorme aanzuigende werking. Dat geldt voor nieuwe inwoners, maar ook zeker voor nieuwe ondernemers binnen het segment van LV.

LV wil meer vooruit gaan lopen en een leidende rol innemen binnen de ketens muziek en film maar ook breder. De programma’s worden op een aantal vlakken verbreed en verdiept om op die manier meer context te bieden bij de verhalen die wij brengen uit de wereld. Dat hoeft niet alleen: samen met onze partners zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de stad en het is goed om bestaande samenwerkingen waar mogelijk te intensiveren en nieuwe aan te gaan. Ook is het van groot belang stil te staan bij de vraag voor wie we onze programma’s maken en voor welke nieuwe klantgroepen we ons meer open mogen stellen.

Op dit moment wordt een nieuw ondernemingsplan opgesteld om de nieuwe ambities vast te leggen en de vertaling te maken naar organisatie en exploitatie.

Organisatie en financiën

LV streeft voortdurend naar een gezonde financieringsmix, bestaande uit publieksinkomsten, bijdragen van partners, subsidies, sponsoring en andere inkomsten uit o.a. verhuur en horeca. Op deze manier wordt de risicospreiding verhoogd. De totale jaaromzet bedraagt bijna € 5,5 mln., waarbij de verhouding eigen inkomsten-gemeentelijke bijdrage 72%-28% is. LV telt 48 fte en de verhouding man-vrouw is 48-52%. LantarenVenster werkt met een flinke groep vrijwilligers die mede invulling geven aan de sfeer en het resultaat van de organisatie.

Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudende, controlerende, stimulerende en adviserende hoogste orgaan van LantarenVenster. Zij doet dit op een actieve wijze door te anticiperen en te reflecteren op de voorstellen en beslissingen van bestuurder/MT en in collegiale samenwerking.

De Raad van Toezicht controleert bestuurder/MT op het naleven van de statuten, de missie en het realiseren van de doelstelling van de stichting. De Raad van Toezicht richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en geeft advies op strategisch niveau. Zij concentreert zich op de hoofdlijnen. De RvT toont een zichtbare betrokkenheid bij de organisatie en haar stakeholders. Zij verzamelt op actieve wijze informatie en is transparant naar buiten toe.

De leden van de RvT laten zich in het werk leiden door het culturele, maatschappelijke en economische belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (stakeholders).

De RvT levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van LantarenVenster.

De Raad van Toezicht komt jaarlijks circa zesmaal bijeen voor een vergadering en tussentijds indien gewenst voor het bespreken van speciale onderwerpen/thema’s.

LantarenVenster hanteert de Governance Code Cultuur en de achterliggende principes. Het besturings- en verantwoordingsmodel dat daarop is gebaseerd is vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement.

De huidige samenstelling van de RvT is: Alexander Schuit (voorzitter), Emiel de Joode, Kees Weeda, Astrid Sanson en Clayde Menso. De RvT bestaat in ieder geval uit vijf leden.

De Raad van Toezicht hanteert een rooster van aftreden, benoeming is voor een periode van vier jaar, met eenmalig de mogelijkheid van herbenoeming.

Profielkenmerken voor alle leden van de Raad van Toezicht

• Levert kritisch en onafhankelijk een bijdrage aan de besluitvorming binnen de RvT en heeft hierbij geen tegenstrijdig belang.

• Heeft bestuurlijke/toezichthoudende ervaring.

• Is bereid kennis, kunde, ervaring en netwerk in te zetten ten dienste van de stichting.

• Heeft een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de missie en ambitie van de stichting.

• Is goed bekend met het werkveld van de stichting.

• Is in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en bestuurder met advies bij te staan.

Op dit moment is er plaats in de Raad van Toezicht voor kandidaten met:

1. Kennis en ervaring op het vakgebied van marketing, positionering, klant-doelgroep en marktanalyse om LV de komende jaren bij te staan om proactief en gericht in te spelen op nieuwe doelgroepen, publiek en overige partijen.

2. Kennis van en een netwerk in de (inter)nationale filmwereld om LV de komende jaren creatief en vernieuwend bij te staan in de bepaling van de multidisciplinaire artistieke programmering en koers.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel zijn zij van harte uitgenodigd deel te nemen aan de activiteiten van LV. De vergaderingen vinden doorgaans in de vroege avond plaats.

Conform de principes van de Governance Code Cultuur zal LantarenVenster bij de samenstelling van de Raad van Toezicht de gewenste diversiteit in acht nemen en streven naar een zo divers mogelijk team.

Competenties

Teamspeler, betrokken, communicatief, inspirerend, kritisch en zorgvuldig.

Procedure

De selectiecommissie bestaat uit een delegatie van de RvT, aangevuld met de bestuurder. De selectiecommissie voert de eerste gesprekken met kandidaten en stelt een advies over de benoembaarheid van de kandidaat van voorkeur op aan de voltallige RvT.

De wervingsprocedure is een open procedure. LantarenVenster kiest ervoor de procedure extern te laten ondersteunen door een adviseur, Elisabeth Dielesen van Cultuur+Ondernemen.

Wij zien uit naar uw reactie op elisabeth@cultuur-ondernemen.nl.

Heeft u vragen? Belt u dan met Elisabeth op 06-29000231.

De vacature staat open tot 12 oktober 2018.

De Raad van Toezicht streeft er naar de twee nieuwe leden voor het einde van 2018 te kunnen benoemen.